(pusty)

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

 Realizuj zamówienie

 porównaj
Darmowy transport*
Wysyłka do 24h
ZWROT TOWARU 30DNI!
34 344 11 11 Napisz do nas

Kategorie

Newsletter

zapisz się do newslettera

LAVOR S 7 PRIME

24-miesięczna gwarancja, w przypadku zakupu konsumenckiego.

12-miesięczna gwarancja, w przypadku zakupu innego niż konsumencki.

 

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmii za wady rzeczy sprzedanej.

 

Naprawy gwarancyjne realizowane są w systemie door-to-door (szczegóły).

 

Warunki gwarancji dla urządzeń do użytku domowego:

WARUNKI OGÓLNE GWARANCJI

1. Sprzedawca gwarantuje bezusterkową pracę urządzenia w 24 m-c od daty zakupu wpisanej w kartę gwarancyjną przy sprzedaży konsumenckiej (paragon) i 12 m-c w przypadku sprzedaży przedsiębiorcom (faktura VAT).

2. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.

3. W przypadku niewłaściwego działania urządzenia użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sprzedawcę (GWARANTA).

4. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków lub poniesionych kosztów w związku z awarią urządzenia.

5. Karta GWARANCYJNA powinna być prawidłowo wypełniona, numer seryjny na karcie powinien być zgodny z numerem na urządzeniu.

6. Błędnie wypełniona karta gwarancyjna (lub jej brak) skutkuje brakiem usług serwisowych należnych z tytułu gwarancji.

7. Wykryte w okresie gwarancji wady będą usuwane przez autoryzowany serwis w terminie 14 dni, a w szczególnych przypadkach w terminie 28 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu.


WARUNKI NAPRAW GWARANCYJNYCH

1. Warunki przyjęcia reklamacji i wykonania naprawy na koszt gwaranta:

 • zgłoszenie na piśmie reklamacji u sprzedawcy
 • poprawnie wypełniona karta gwarancyjna, podpisana przez sprzedawcę i właściciela, bez poprawek i skreśleń z danymi właściciela i sprzedawcy zgodnymi z dowodem zakupu.
 • czytelny numer fabryczny urządzenia, zgodny z numerem wpisanym do kart gwarancyjnej.
 • dostarczenie urządzenia do serwisu KOMPLETNEGO, plomby gwarancyjne w stanie nienaruszonym, wraz z dowodem zakup.

2. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas upływający pomiędzy dniem przyjęcia reklamowanego urządzenia do serwisu LAVOR, a dniem wydania sprawnego urządzenia.

3. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone z kompletnym wyposażeniem Standardowym, czyste z czytelną tabliczką znamionową i nadrukami.

4. Czyszczenie brudnego urządzenia przed dokonaniem naprawy odbywa się na koszt użytkownika.

5. Silnik spalinowy będący podzespołem urządzenia marki LAVOR podlega zasadom eksploatacji określonym przez producenta silnika i procedurze gwarancyjnej świadczonej przez jego autoryzowany serwis w Polsce.

6. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, klient ponosi koszt transportu i czasu poświęconego na ekspertyzę i wyjaśnienie sprawy, według cennika obowiązującego w serwisie.

7. Karta gwarancyjna jest jedyną podstawą do bezpłatnego dokonywania napraw gwarancyjnych. Do dokonywania wpisów w karcie gwarancyjnej jest uprawniony wyłącznie sprzedawca urządzenia.

8. Karta bez właściwych wpisów (daty sprzedaży, nazwa i typ urządzenia, numer fabryczny, pieczątka i podpis sprzedawcy) bądź z poprawkami naniesionymi przez osoby nieupoważnione jest nieważna.

 

WARUNKI ODMOWY PRZYJĘCIA REKLAMACJI

1. Gwarant odmawia przyjęcia reklamacji w ramach gwarancji tylko w przypadku:

 • dostarczenia zdekompletowanego urządzenia, urządzenia z naruszonymi plombami zabezpieczającymi,
 • urządzenia powypadkowego (zniszczenie mechaniczne, termiczne ),
 • zniszczenia na skutek pożaru,
 • zalanie lub szkodliwe działanie środowiska (niska lub wysoka temperatura, wilgoć, działanie środków chemicznych)
 • brakiem odpowiednich zabezpieczeń w instalacjach w których pracuje urządzenie ( brak fazy, złe podłączenie urządzenia, zerowanie, zabezpieczenie przed spadkiem napięcia)
 • ingerencja osób pracujących urządzeniem w układ sterowania i sposób podłączenia urządzenia
 • nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu,
 • braku udokumentowanych okresowych przeglądów technicznych urządzenia przez Gwaranta.

2. W razie stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada fizyczna tkwiąca w urządzeniu, Gwarant odmawia uznania reklamacji z tyt. Gwarancji powiadamiając użytkownika w formie pisemnego uzasadnienia.

3. Serwis dokonuje napraw uszkodzeń powstałych z winy użytkownika w okresie gwarancji na zlecenie właściciela, jednak z chwilą gdy uszkodzenie spowoduje trwałe zmiany w jakości lub funkcjonowaniu urządzenia, gwarancja ulega wygaśnięciu.


GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY:

1. Spowodowane użytkowaniem urządzenia sprzecznym z instrukcją obsługi, przeznaczeniem oraz nieprawidłowym podłączeniem.

2. Wywołane pracą bądź składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach, tzn. dużej wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej (mróz) bądź wysokiej temperatury otoczenia

3. Części zamienne i elementy wyposażenia podlegające normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu:

Urządzenia wysokociśnieniowe:

dysza wodna, nadmierne zużycie lanc, dysza do piaskowania, inżektor, uszczelnienie pompy wysokociśnieniowej, gumowe elementy uszczelniające wysoko i niskociśnieniowe, tłoki, zaworki ssawne i tłoczne, uszkodzenia węża wysokociśnieniowego spowodowane: zgnieceniem materiałowym; mechanicznym lub chemicznym uszkodzeniem osłony zbrojenia węża, zmęczeniem materiałowym; zatarcie układu przeniesienia napędu pompy wywołane brakiem oleju; szczotki silników elektrycznych,

Odkurzacze, odkurzacze ekstrakcyjne:

szczotki, ssawki, wszelki rodzaje filtrów, uszkodzenia turbin ssawnych wywołanych przez zanieczyszczenia (pyły o bardzo małej gramaturze), nie stosowanie odpowiednich filtrów do zasysanego pyłu, zalanie wodą, bądź wypracowanie komutatora, uszkodzenia mechaniczne bądź zmęczeniowe węży ssawnych, zatarcie pompki natryskującej

Generatory pary:

dysze, nasadki szczotkowe, uszkodzenia spowodowane przez kamień kotłowy

4. Spowodowane zanieczyszczeniami wody, paliwa, powietrza.

5. Powstałe wskutek stosowania innych środków chemicznych niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowanie się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.

6. Termiczne spowodowane stosowaniem niewłaściwego paliwa, zasysania cieczy łatwopalnych, bądź tlących się zanieczyszczeń, zaburzeniem chłodzenia silnika, zaburzeniem wylotu spalin, zastosowaniu niewłaściwych bezpieczników, zasilaniem urządzenia wodą o wyższej temperaturze niż wskazana w instrukcji obsługi.

7. Uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez użytkownika czynności konserwowych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi i dokumentach towarzyszących.

8. Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.

9. Usterki powstałe wskutek kontynuowania pracy z uszkodzonymi częściami bądź elementami wyposażenia.

10. Gwarant jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady urządzenia wynikające z nadmiernego zużycia części czy podzespołów wywołane przez intensywną pracę.