(pusty)

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

 Realizuj zamówienie

 porównaj
Darmowy transport*
Wysyłka do 24h
ZWROT TOWARU 30DNI!
34 344 11 11 Napisz do nas

Kategorie

Newsletter

zapisz się do newslettera

URZĄDZENIA DOMOWE

24-miesięczna gwarancja producenta, w przypadku zakupu konsumenckiego.

24-miesięczna gwarancja producenta, w przypadku zakupu innego niż konsumencki, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy przedsiębiorca używa urządzenia tylko do zastosowań nie związanych z prowadzoną działalnością.

 

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmii za wady rzeczy sprzedanej.


Naprawy gwarancyjne realizowane są w systemie door-to-door.

Warunki gwarancji dla urządzeń do użytku domowego:

1. Gwarantem jakości produktu jest Nilfisk Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków. Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia, które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Nilfisk Polska Sp. z o.o.

2. Nilfisk-Polska Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad (materiałowych lub produkcyjnych) tkwiących w urządzeniu i odpowiada właściwościom i przeznaczeniu określonemu w instrukcji obsługi urządzenia.

3. Gwarancja jest udzielona konsumentowi ze względu na nieprofesjonalny cel zastosowania urządzenia tj. osobie fizycznej, która nabywa urządzenie wyłącznie na użytek domowy i niezwiązany z działalnością gospodarczą i/lub zawodową. Przedsiębiorca może skorzystać z gwarancji jeśli używa urządzenia tylko do zastosowań nie związanych z prowadzoną działalnością.

4. Nilfisk Polska Sp. z o.o. udziela 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty zakupu produktu na funkcjonowanie urządzenia, pod warunkiem użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi oraz przeznaczeniem. Dodatkowe uprawnienia gwarancyjne oraz ich zakres do wybranych produktów będą publikowane w formie aneksu do „Dokumentu gwarancyjnego dla urządzeń do użytku domowego”.

5. Ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji wady, usuwane będą w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni od daty dostarczenia wadliwego produktu do sprzedawcy lub serwisu producenta, termin naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni w przypadku gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy.

6. Urządzenie reklamowane w ramach gwarancji powinno być dostarczone do sprzedawcy i/lub Serwisu Centralnego NILFISK wraz z wyposażeniem, jakie było dostępne z urządzeniem w chwili zakupu z czytelną tabliczką znamionową nie noszącą śladów ingerencji, czyste z prawidłowo wypełnionym dokumentem gwarancyjnym i dowodem zakupu.

7. W razie wysyłki urządzenia należy odłączyć złączki i węże, usunąć środki czystości, wodę odpowiednio zapakować i zabezpieczyć urządzenie by nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz oznakować przesyłkę znakami „góra-dół” i „ostrożnie szkło”.

8. NILFISK POLSKA SP. z. o.o. może odmówić przyjęcia reklamacji m.in. w przypadku :

 • dostarczenia urządzenia brudnego, bez osprzętu jakie było dostępne z urządzeniem w chwili zakupu, bez tabliczki znamionowej; 
 • stwierdzenia, że usterka wynika z przyczyny innej niż wada produkcyjna bądź materiałowa tkwiąca w urządzeniu; 
 • stwierdzenia, użytkowania i/lub przechowywania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcja obsługi; 
 • wady lub niezgodności związanej z dokumentami sprzedaży urządzenia m.in. brak dowodu zakupu, niewypełniony dokument gwarancji, dostarczone dokumenty ze względu na ich stan nie pozwalają na identyfikacje czasu i miejsca sprzedaży.

9. Gwarancją jakości w szczególności nie są objęte wady:

 • Części, które przy prawidłowej i zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają zwykłemu zużyciu przed upływem gwarancji w szczególności: myjki wysokociśnieniowe – zawory wysokociśnieniowe, osprzęt, uszczelniacze pompy, o-ringi, tłoki, pompa wody jeśli uszkodzenie jest spowodowane pracą na sucho, przemrożeniem oraz używaniem niewłaściwych środków czyszczących, filtry, osłony gumowe, przewód elektryczny z wtyczką, odkurzacze: osprzęt – (wąż, rękojeść, rury, ssawki), filtry, uszczelki, szczotki węglowe, paski napędowe, przewód elektryczny z wtyczką; 
 • Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych urządzenia i wyposażenia; 
 • Uszkodzenia powstałe przy przeciążeniu urządzenia; 
 • Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną stosowaną przez użytkownika oraz zalaniem podzespołów elektrycznych dowolnymi cieczami; 
 • Uszkodzenia powstałe w związku z brakiem wykonywania niezbędnych i zalecanych czynności konserwacyjnych; 
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku zasilania urządzenia brudną i zanieczyszczoną wodą, użytkowaniem urządzenia z wykorzystaniem nieoryginalnych ilub niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywania napraw, przeróbek i ingerencji w urządzenie przez osoby nieuprawnione.

10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy:

 1. Gdy w okresie gwarancji, po dokonaniu pięciu napraw tego samego podzespołu, stan techniczny produktu nadal będzie uniemożliwiał jego użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem; 
 2. W przypadku niemożliwości dokonania naprawy; 
 3. Naprawa nie jest wykonana w wymienionym terminie, lub uzgodnionym na piśmie z reklamującym.

11. Za szkody powstałe podczas transportu urządzenia do Centralnego SERWISU NILFISK; Nilfisk Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

12. Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu reklamowanego sprzętu. Ewidencja napraw może zostać dostarczona do zgłaszającego również w formie protokołu naprawy serwisowej przygotowanego przez Centralny SERWIS NILFISK

13. CENTRALNY SERWIS NILFISK CONSUMER – 02-830 Warszawa, ul. Mazura 18 A tel.: (22) 490-90-01 e-mail: serwis@nilfisk.biz.pl Gwarancja na sprzedany towar nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta.